Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Condiţii de înscriere

 

Admiterea, regimul studiilor, contractul de studii


  Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programele de formare psihopedagogică studenţii şi absolvenţii studiilor universitare care doresc să obţină certificarea pentru profesia didactică în domeniul corespunzător diplomei de licenţă, în condiţiile prevăzute de lege.

 

  Admiterea studenţilor şi a absolvenţilor cu diplomă de licenţă la programele de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui interviu ce vizeaza indentificarea setului de aptitudini de bază necesare profesiei didactice. Rezultatele obţinute la interviul de admitere sunt exprimate prin calificative (admis, respins).

 

   În cazul absolvenţilor, înscrierea la programul de formare psihopedagogică se face pe baza diplomei de licenţă.


  
   Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare se pot înscrie pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare.

 

   Programul de formare psihopedagogică oferit de DPPD se organizează numai la forma de învăţământ cu frecvenţă, inclusiv în cazul programelor oferite în regim de  cursuri postuniversitare.

 

   Activităţile didactice prevăzute în planurile de învăţământ se organizează pe formaţii de studiu, respectiv pe serii de curs şi pe grupe de seminar, de laborator şi de practică pedagogică, potrivit reglementărilor în vigoare.   

 

   Studenţii de la învăţământul la distanţă (ID) pot urma programul de formare psihopedagogică în forma de învăţământ cu frecvenţă, împreună cu formaţiile de studiu constituite la învăţământul cu frecvenţă în cadrul domeniului de licenţă şi specializării la care studentul este înmatriculat. Drepturile şi obligaţiile studentului la ID privind parcurgerea programului de studii sunt aceleaşi cu cele ale studentului cu frecvenţă.

 

   În cazul programelor de formare psihopedagogică organizate sub forma cursurilor postuniversitare, parcurgerea disciplinelor şi activităţilor didactice din planurile de învăţământ se face în formaţii de studiu distinct constituite.

 

   Structura şi efectivul formaţiilor de studiu se aprobă de Senat pe baza normelor aplicate celorlalte programe de studii din Universitate, potrivit legii şi reglementărilor interne ale Universităţii.

    Programele de formare psihopedagogică pot fi organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

 

   Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanţării de bază, în funcţie de numărul de locuri aprobate pentru fiecare universitate şi în funcţie de numărul de studenţi echivalenţi, potrivit coeficienţilor de finanţare aplicaţi de Consiliul Naţional al Finanţării învăţământului Superior, luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului.

 

   Studenţii de la învăţământul cu frecvenţă pot beneficia de subvenţia de la bugetul de stat numai pentru numărul  de credite  corespunzătoare primului nivel de certificare pentru profesia didactică şi pentru un singur parcurs de studiu, cu condiţia parcurgerii şi promovării tuturor disciplinelor de învăţământ în anul de studiu în care sunt prevăzute în planul de învăţământ. Refacerea parcursului de studiu la disciplinele nepromovate şi disciplinele parcurse în condiţii de prelungire a şcolarităţii, precum şi repetarea examenului de absolvire se suportă sub forma taxelor de studii, altele decât taxa anuală achitată pentru parcursul normal de studii. Cuantumul acestor taxe se stabileşte potrivit Metodologiei aprobate de Senat.

 

   Regimul studiilor la programul de formare psihopedagogică este acelaşi cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenţă la care este înmatriculat. Păstrarea sau, după caz, modificarea statutului de student subvenţionat şi, respectiv, de student cu taxă, se stabileşte la începutul fiecărui an universitar, potrivit statutului pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenţă în anul respectiv de studiu.

 

   Studenţii de la învăţământul la distanţă (ID) pot urma programul de formare psihopedagogică numai în regim cu taxă.

 

   Absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma programul de formare psiho-pedagogică numai în regim cu taxă. 

 

   Cuantumul taxelor anuale de studii aferente programelor de formare psihopedagogică se stabileşte anual de Senatul Universităţii, la propunerea DPPD, luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului.

 

   Taxa anuală de studii garantează accesul la studii cu condiţia parcurgerii şi promovării tuturor disciplinelor la termenele şi în condiţiile prevăzute în planurile de învăţământ. Refacerea parcursului de studiu la disciplinele nepromovate, disciplinele de diferenţă (în cazul studenţilor veniţi prin transfer) şi disciplinele parcurse în condiţii de prelungire a şcolarităţii, precum şi repetarea examenului de absolvire se suportă sub forma taxelor de studii, altele decât taxa anuală achitată pentru parcursul normal de studii.

 

   Drepturile şi obligaţiile studentului înscris la programele de formare psihopedagogică, precum şi raporturile acestuia cu Universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat potrivit normelor juridice şi reglementărilor interne ale Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

   Pentru Nivelul I al programului de studii psihopedagogice, organizat în mod eşalonat pe parcursul studiilor universitare de licenţă, contractul se încheie numai cu persoana care este student al Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. În acest caz, contractul este valabil pe întreaga durată a studiilor de licenţă şi se actualizează la începutul fiecărui an universitar prin acte adiţionale, în funcţie de evoluţia situaţiei şcolare a studentului şi de modificările apărute în curriculumul universitar, în cadrul juridic şi în reglementările interne ale Universităţii.

 

        a) Actul adiţional anual cuprinde Fişa de înscriere la disciplinele de învăţământ, prin care studentul se obligă să parcurgă disciplinele şi activităţile de învăţare prevăzute în planul de învăţământ pentru fiecare an de studiu.

      b) Actul adiţional anual prevede păstrarea sau, după caz, modificarea statutului de student subvenţionat şi, respectiv, de student cu taxă, potrivit statutului pe care studentul îl are în cadrul domeniului de licenţă la care este înmatriculat în anul respectiv de studii.

 

   Pentru Nivelul II al programului de formare psihopedagogică, organizat în mod eşalonat pe parcursul studiilor universitare de masterat, contractul se încheie numai cu persoana care este masterand al Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi a absolvit nivelul I pe parcursul sau după absolvirea studiilor universitare de licenţă. În acest caz, contractul este valabil pentru o durată de 2 ani (4 semestre) şi pentru întregul plan de învăţământ, indiferent de durata studiilor de masterat la care masterandul este înmatriculat.

 

   Pentru programele de formare psihopedagogică organizate în regimul cursurilor postuniversitare, Nivelul I sau Nivelul II, contractul se încheie cu persoana care este absolvent cu diplomă al studiilor universitare, al Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia sau al altor instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate, potrivit legii.

 

   În cazul studentului venit prin transfer, contractul se încheie începând cu anul de studiu în care studentul a fost înmatriculat la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia la studiile universitare de licenţă. În acest caz, contractul şi, după caz, actul adiţional, precizează disciplinele de diferenţă pe care studentul trebuie să le parcurgă, astfel încât să cumuleze numărul de credite necesar promovării în anul superior de studiu în cadrul programului de studii psihopedagogice.