Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

FIŞA CURSULUI

 

 1. Instituţia organizatoare

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

2. Denumirea cursului

Formarea profesorilor itineranţi şi de sprijin pentru incluziunea socială şi educaţională a copiilor, a tinerilor şi a persoanelor vulnerabile

 

3. Specializarea

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: Ştiinţe ale educaţiei

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii:

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Cod RNCIS: L40803007030

 

4. Tipul cursului:

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă

 

5. Grupul ţintă

Tuturor absolvenţilor de învăţământ superior - cu diplomă de licenţă - care activează în învăţământul normal, special şi integat, sau în cadrul unor instituţii/ organizaţii care au ca obiective educaţia sau sprijinirea integrării sociale a persoanelor vulnerabile.

 

6. Competenţele care urmează a fi formate:

Competenţe profesionale (conform grilelor RNCIS):

C1.3. Identificarea şi aplicarea principiilor şi strategiilor didactice în proiectarea activităţilor instructiv-educative specifice nivelului de vârsta al grupului cu care se lucrează

C1.5. Elaborarea modelelor de proiectare a activităţilor instructiv-educative şi/sau extracurriculare

C5.2. Promovarea corectitudinii şi justiţiei şi adoptarea unor practici anti-discriminatorii cu privire la gen, rasă, vârstă, religie şi cultură

C5.3. Sesizarea şi analizarea problemelor/dificultăţilor personale ale preşcolarilor/şcolarilor mici/elevilor/altor grupuri şi categorii de persoane, privind dezvoltarea lor socială şi emoţională şi dirijarea comportamentului acestora pentru eliminarea acestor probleme.

C5.4. Utilizarea cunoştinţelor privind educaţia personală, antreprenorială, socială şi pentru sănătate la un nivel care îi stimulează pe preşcolari/şcolarii mici/elevi şi care le ridică nivelul de adaptare în rezolvarea unor probleme de viaţă.

C6.1 Aplicarea metodelor şi tehnicilor adecvate de investigare şi autoevaluare sistematică a practicilor profesionale proprii.

C6.4 Adoptarea unei abordări interogative şi reflexive privind practica profesională, angajarea în pregătirea profesională şi activitatea de formare continuă.

C6.5 Elaborarea proiectelor de dezvoltare profesională prin aplicarea unor descoperiri din cercetarea în domeniul ştiinţelor educaţiei.


Competenţe transversale:
CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor fundamentate pe opţiuni valorice explicite.

CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei

CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea formării şi dezvoltării profesionale continue

 

7. Forma de învăţământ:

Învăţământ cu frecvenţă (IF)

 

8. Numărul de credite transferabile: 60 credite

 

9. Durata cursului (în număr de ore, semestre): 396 ore

 

10. Intervalul calendaristic de desfăşurare al cursului

Pe parcursul unui an universitar (2 semestre)

 

11. Temeiul legal al organizării cursului

Avizul M.E.N.C.S

 

12. Limba de predare: Română

 

13. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

Fişă de înscriere;

Copie conform cu originalul după diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă/foaia matricolă;

Copie conform cu originalul după certificatul de naştere buletin de identitate;

Copie conform cu originalul a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui iniţial de familie;

2 fotografii color (3x4);

Chitanţă de achitare a taxei administrativă de înscriere (50 RON cetăţeni români/ 1000 RON cetăţeni străini ai statelor din UE)

Adeverinţă de încadrare în învăţământul preuniversitar, în cazul cadrelor didactice din sistem

 

14. Taxă/cursant:

 

2400 RON, pentru un absolvenţi ai studiilor de licenţă (indiferent de profil), conform hotărârii 9, al Senatului Universităţii ,,1 Decembrie 1918din Alba Iulia din data de 14 septembrie 2016;


1000 RON, pentru cadrele didactice, cetăţeni români,  din sistemul de învăţământul preuniversitar, conform hotărârii nr. 2.19. a Senatului Universităţii ,,1 Decembrie 1918din Alba Iulia din data de 22 februarie 2017.


 

15. Modalitatea de finalizare

Examen de certificare a competenţelor profesionale.

 

16. Actul de studii eliberat cursantului

Certificat de atestare a competenţelor profesionale însoţit de suplimentul descriptiv (situaţie şcolară, durata în ore a programului, număr de credite transfersabile acumulate şi competenţele vizate de program).