Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

REZULTATE GRADUL DIDACTIC II - AUGUST 2020


INVATATORI

EDUCATORI

PROFESORI - LIMBA SI LITERATURA ROMANA

PROFESORI - LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA

PROFESORI - LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA

PROFESORI - TEOLOGIE

PROFESORI - ISTORIE

PROFESORI - ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR

PROFESORI - EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA

 

 

 

 

Informaţii utile referitoare la desfăşurarea Gradului didactic II,

Sesiunea August 2020


 • Planificarea examenului de grad didactic II, Sesiunea August 2020
 • (25-26 AUGUST 2020)

 • 25  AUGUST 2020 - INVATATORI
 •                               - EDUCATORI
 •                               - LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA

 • 26 AUGUST 2020  - LIMBA SI LITERATURA ROMANA
 •                               - LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA
 •                               - ISTORIE
 •                               - TEOLOGIE ORTODOXA
 •                               - ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR
 •                               - EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA

 • Taxa de participare la examenul de sustinere a Gradul Didactic II – sesiunea August 2020 este de 150 lei şi se achita în contul deschis la Trezoreria operativă a municipiului din Alba Iulia până la data susţinerii examenului de grad didactic. La data examenului fiecare candidat va prezenta comisiei de supraveghere chitanta reprezentand contavaloarea taxei de participare.


 • Cont IBAN pentra plata taxa participare:       
 • Beneficiar: UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA   
 •                       

             Cod fiscal al instituţiei: 5665935
             Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX - Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia
     *** Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: CNP-ul, numele şi prenumele candidatului, Gradul Didactic II 2020, precum şi specializarea la care îşi susţine gradul didactic.
                                                


Pentru promovarea examenului de acordare a Gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8,00 (opt) la Inspecţia specială şi cel puţin nota 8,00 (opt) la testul de Metodica specialităţii, Pedagogie şi elemente de psihologie.


(Pentru sesiunea 2020, candidaţilor care nu au susţinut inspecţia specială li se va acorda, prin recunoaştere şi echivalare, nota 10 - dacă la una dintre inspecţiile curente candidatul a obţinut calificativul «foarte bine» sau nota 9 - dacă la ambele inspecţii curente candidatul a obţinut calificativul «bine»)Nota finală de promovare a examenului de acordare a Gradului didactic II va fi media intre nota rezultată la Metodică şi nota de la Pedagogie, cel puţin nota 8,00 (opt). Ponderea va fi 50% Metodică şi 50% Pedagogie.

 

 

 PROBELE DE EXAMEN

 

 Avand in vedere OMEC 4.303/21.05.2020 privind modificarea si completarea OMECTS 5.561/2011 precizam urmatoarele:

 

Art.18

 

(2) Pentru cadrele didactice încadrate în învăţământul primar şi preşcolar, probele prevăzute la art. 242 alin. (4) lit. b) şi c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, constau în:
a) pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar din învăţământul de masă, din unităţile şcolare cu limba de predare română:
1. proba scrisă: metodica predării limbii şi literaturii române, metodica predării matematicii;
2. proba orală: pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională;
b) pentru educatoare/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar din învăţământul de masă, din unităţile preşcolare cu predare în limba română:
1. proba scrisă: metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii;
2. proba orală: pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională;
psihologie şi de sociologie educaţională.

 


La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

 

 

(2^1)Pentru sesiunea de examen 2020, candidaţii la obţinerea gradului didactic II susţin o singură probă, scrisă, care conţine elemente de pedagogie şi de psihologie, precum şi elemente din metodica specialităţii.

 


 

(3) Perioada de susţinere a probei scrise pentru toate categoriile de cadre didactice este ultima săptămână din luna august 2020. Unităţile de învăţământ - centre de perfecţionare vor stabili şi vor afişa în această perioadă graficul desfăşurării

 

 

 

 

PROBE DE EXAMEN si PROGRAME IN VIGOARE

 


PROFESORI


            Probe


·         Metodica specialităţii,


·         Pedagogie şi elemente de psihologie,


Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2020 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro.


(Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)


 


ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR –


din învăţământul de masă, din unităţile şcolare cu predare în limba română

Probe


·         Metodica predării limbii şi literaturii române, Programa  aprobata prin O.M. 3701/26.04.2000


·         Metodica predării matematicii, Programa  aprobata prin O.M. 3701/26.04.2000


·          Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională, Programa  aprobata prin O.M. 2687/27.11.2007


Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2020 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale ,www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)EDUCATOARE/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR


din învăţământul de masă, din unităţile preşcolare cu predare în limba românăProbe


·         Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, Programa  aprobata prin O.M. 3701/26.04.2000


·         Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Programa  aprobata O.M. 6305/2008


·         Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională, Programa  aprobata prin O.M. 2687/27.11.2007


Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2020 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)

 

 

 

 

 

 

 
   
TEMATICA GRAD DIDACTIC II - AUGUST 2020


 Limba şi Literatura Română
 Limba şi Literatura Română


 Limba şi Literatura Engleză


 Limba şi Literatura Franceză
 Limba şi Literatura Franceză


 Contabilitate


 Economia comertului, turismului si servicilor


 Finante-Banci


 Administrarea afacerilor


 Marketing


 Istorie


 Sociologie


 Teologie ortodoxă


 Drept


 Educatie fizica si sportiva


 Informatica


 Masuratori terestre si cadastru


 Electronica aplicata


 Ingineria mediului


 Învăţători


 Educatori


Psihopedagogie - proba oralLEGISLATIE  GRADUL DIDACTIC II
   
 OMEC 4.303/21.05.2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar aprobata prin OMECTS 5.561/2011  
   
  Nota precizari OM 5386/30.09.2016
   
 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar