Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Misiune şi obiective

     Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o structură universitară autonomă, subordonată Senatului Universitar, abilitată să asigure formarea iniţială, psihopedagogică şi didactică, teoretică şi practică, a studenţilor şi absolvenţilor învăţământului universitar în vederea obţinerii dreptului de a profesa în învăţământ.


     Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este abilitat să organizeze activităţi din sfera formării continue a personalului didactic şi a promovării profesionale prin sistemul de acordare a gradelor didactice.

 

     Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează activităţi specifice de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare pedagogică şi poate participa, sub egida proprie, la competiţia pentru finanţarea cercetării prin granturi şi proiecte de cercetare/formare/dezvoltare.

     Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic se individualizează structural şi funcţional prin:
-misiune şi obiective specifice;
-studenţi proprii înscrişi la programele de pregătire psihopedagogică şi la celelalte programe de studii organizate;
-personal didactic şi structuri profesional-ştiinţifice proprii, stabilite potrivit nevoilor de funcţionare optimă;
-conducere proprie prin consiliu şi director;
-servicii distincte de secretariat şi evidenţă a activităţii.

     În urma evaluării instituţionale realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic a obţinut acreditarea/menţinerea calităţii de instituţie furnizoare de programe de formare a cadrelor didactice prin decizia nr. 5304/28.07.2008.


     Misiunea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic are trei componente principale:
     - formarea iniţială pentru profesiunea didactică a studenţilor şi, după caz, a absolvenţilor învăţământului universitar, în vederea dobândirii competenţelor şi a atestării oficiale necesare pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar;
     - formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii personalului didactic, prin programe de formare/perfecţionare periodică, prin programe de studii postuniversitare, precum şi prin organizarea cursurilor de pregătire şi a examenelor de obţinere a gradelor didactice de către personalul didactic din învăţământul preuniversitar;
     - cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei, în concordanţă cu necesităţile de perfecţionare a procesului de învăţământ şi cu perspectivele de evoluţie a învăţământului şi a ştiinţelor educaţiei pe plan naţional şi european.


     Pentru realizarea misiunii sale, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic se conduce potrivit următoarelor obiective:
     - asigurarea unei pregătiri psihologice şi pedagogice, didactice şi practice de înaltă calitate, în acord cu direcţiile actuale şi de perspectivă în domeniul tehnologiei educaţionale, al teoriei şi practicii curriculumului, al psihologiei învăţării, al tehnologiei informaţiei şi comunicării, al proiectării şi evaluării în condiţii de calitate şi eficienţă a procesului de învăţământ;
     - realizarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe studenţi şi orientat pragmatic spre nevoile reale ale şcolii româneşti, în contextul integrării europene;
     - organizarea de programe de studii în sfera formării continue şi perfecţionării personalului didactic, potrivit cerinţelor unui învăţământ modern şi eficient;
     - conectarea directă a învăţământului cu cercetarea ştiinţifică, antrenarea studenţilor şi a celorlalţi cursanţi în elaborarea de studii pe temele actuale ale pedagogiei, ale psihologiei educaţiei, ale didacticilor de specialitate şi ale celorlalte ştiinţe implicate în procesul educaţional;
     - realizarea de programe de cercetare în ştiinţele educaţiei orientate spre temele fundamentale şi spre priorităţile actuale ale dezvoltării proceselor şi sistemelor de educaţie.