Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Regulament de organizare şi funcţionare

 

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

 

Titlul I

Dispoziţii generale

 

     Art. 1. Prezentul Regulament reglementează organizarea şi funcţionarea Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

     Art. 2. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare), ale Statutului Personalului Didactic (Legea nr. 128/1997), ale Ordinului M.E.C.T. nr. 4312/03.06.2008 privind aprobarea programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, ale Ordinului M.E.C.T.S. 5745/13.09.2012 cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică - şi în conformitate cu prevederile Cartei Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

     Art. 3. D.P.P.D. este o structură academică care se individualizează prin:

    a) misiune şi atribuţii/obiective specifice;

    b) ofertă educaţională proprie;

     c) gestionarea programelor de pregătire psihopedagogică iniţială în vederea certificării pentru profesia didactică, a programelor de formare continuă destinate cadrelor didactice, cursuri postuniversitare, programe de licenţă, master;

    d) gestionarea studenţilor înscrişi la programele de pregătire psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică;

    e) personal didactic, resurse profesionale şi plan de cercetare proprii;

    f) conducere proprie prin consiliu şi director;

    g) servicii distincte de secretariat şi evidenţă a activităţii.


Titlul II

Misiune şi obiective


     Art. 4. Misiunea D.P.P.D. constă în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale definitorii pentru profesia didactică, prin programe de studii de nivel universitar şi postuniversitar, care satisfac exigenţele spaţiului european al învăţămăntului superior şi care răspund nevoilor specifice ale învăţămăntului romănesc.

     Art. 5. Misiunea D.P.P.D. se realizează prin intermediul a trei categorii de activităţi:  

     a)   formarea iniţială pentru profesia didactică a studenţilor şi, după caz, a absolvenţilor învăţămăntului universitar, în vederea dobăndirii competenţelor şi a certificării naţionale pentru ocuparea posturilor didactice în învăţămăntul preuniversitar şi în cel universitar;

     b)  formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii personalului didactic, prin programe de formare şi dezvoltare profesională continuă, prin programe de studii universitare de masterat, precum şi prin organizarea cursurilor de pregătire şi a examenelor de obţinere a gradelor didactice de către personalul didactic din învăţămăntul preuniversitar;

     c)   cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei, în concordanţă cu necesităţile de perfecţionare a procesului de învăţămănt şi cu perspectivele de evoluţie a învăţămăntului şi a ştiinţelor educaţiei pe plan naţional şi european.

     Art. 6. D.P.P.D. are următoarele atribuţii:

     a) realizarea activităţilor didactice de formare iniţială a viitorilor profesori şi certificarea acestora;

     b) formarea continuă a personalului didactic din învăţămăntul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi superior pe baza unor programe specifice;

    c) activităţi de perfecţionare a pregătirii psihopedagogice, didactico-metodice şi manageriale a personalului didactic din învăţămăntul preuniversitar; organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice II şi I, conform Metodologiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

     d) activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul ştiinţelor educaţiei şi în domenii conexe;

    e) sprijinirea reformei educaţionale prin căutarea şi promovarea unor soluţii inovatoare menite să optimizeze procesul educaţional, schimburi de experienţă şi bune practici, transfer tehnologic, încurajarea proiectelor colaborative care să implice cadre didactice din învăţămăntul preuniversitar şi superior din ţară şi străinătate. 

     Art.7. - Activitatea D.P.P.D.  este orientată spre atingerea următoarelor obiective:

     a)   asigurarea unei pregătiri psihologice şi pedagogice, didactice şi practice de calitate, în acord cu direcţiile actuale şi de perspectivă în domeniul tehnologiei educaţionale, al teoriei şi practicii curriculum-ului, al psihologiei învăţării, al tehnologiei informaţiei şi comunicării, al proiectării şi evaluării în condiţii de calitate şi eficienţă a procesului de învăţămănt;

     b)  realizarea unui învăţămănt formativ, modern, centrat pe studenţi şi orientat pragmatic spre nevoile reale ale şcolii romăneşti, în contextul integrării europene;

     c)  organizarea de programe de studii în sfera formării continue şi perfecţionării personalului didactic, potrivit cerinţelor unui învăţămănt modern şi eficient;

     d)  implementarea soluţiilor de modernizare a învăţămăntului şi sprijinirea reformei acestuia, transferul direct de informaţii şi experienţă între cadrele didactice universitare ale DPPD şi profesorii din şcolile de aplicaţie, antrenarea studenţilor şi a celorlalţi cursanţi în elaborarea de studii pe temele actuale ale pedagogiei, ale psihologiei educaţiei, ale didacticilor de specialitate;

     e)  realizarea de programe de cercetare în ştiinţele educaţiei orientate spre temele fundamentale şi spre priorităţile actuale ale şcolii romăneşti, ale dezvoltării proceselor şi sistemelor de educaţie şi ale integrării europene a programelor de profesionalizare pentru cariera didactică.

 

Titlul III

Formarea iniţială şi certificarea pentru profesia didactică

 

Secţiunea 1

Organizarea programelor de formare psihopedagogică

 

     Art. 8. (1). În Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, organizarea programelor de formare psihopedagogică se realizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.).

     (2). Absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăţămănt, cu condiţia parcurgerii şi promovării programelor de formare psihopedagogică oferite numai de către Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) din instituţiile de învăţămănt superior acreditate, înfiinţate conform legii.

     (3). Studenţii şi absolvenţii de învăţămănt superior cu licenţă care optează pentru profesia didactică sunt obligaţi să participe la toate activităţile incluse în curricula DPPD privind formarea pentru profesia didactică.

     (4). Absolvenţilor D.P.P.D. li se eliberează certificat de absolvire pe baza căruia sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice, în învăţămăntul gimnazial, liceal, postliceal şi superior, potrivit legii.

     Art. 9. (1) Organizarea programelor de formare psihopedagogică urmăreşte certificarea competenţelor specifice pentru profesia didactică.

     (2) Certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:

     a)  nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţămăntul preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;

     b) nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţămăntul liceal, postliceal şi superior, cu satisfacerea a două condiţii:

     -   acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;

     -   absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.

     Art. 10. Formarea studenţilor şi a absolvenţilor de învăţămănt superior cu licenţă, pentru practicarea profesiei didactice se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale.

     Art. 11. (1) Programele de formare psihopedagogică sunt organizate la forma de învăţămănt cu frecvenţă, în sistemul creditelor de studiu transferabile.

      (2) Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu.

     Art. 12. (1) Programele de formare psihopedagogică se pot organiza atăt pe parcursul studiilor universitare, căt şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare.

     (2) La programele de formare psihopedagogică organizate pe parcursul studiilor universitare se pot înscrie studenţii Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia înmatriculaţi la studiile universitare de licenţă (pentru nivelul I) şi de master (pentru nivelul II).

     (3) La programele de formare psihopedagogică organizate sub forma cursurilor postuniversitare se pot înscrie absolvenţii Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia sau ai altor instituţii de învăţămănt superior de stat sau particulare, cu respectarea următoarelor condiţii:

     a)  la nivelul 1 se pot înscrie absolvenţii studiilor universitare cu diplomă de licenţă în cadrul domeniilor de licenţă acreditate sau autorizate din structura Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

     b)  la nivelul II se pot înscrie absolvenţii studiilor univeritare de masterat care au obţinut diploma de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.

 

Secţiunea 2

Admiterea, regimul studiilor, contractul de studii

 

     Art. 13. (1) Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programele de formare psihopedagogică studenţii şi absolvenţii studiilor universitare care doresc să obţină certificarea pentru profesia didactică în domeniul corespunzător diplomei de licenţă, în condiţiile prevăzute de lege.

    (2) Admiterea studenţilor şi a absolvenţilor cu diplomă de licenţă la programele de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui interviu ce vizeaza indentificarea setului de aptitudini de bază necesare profesiei didactice. Rezultatele obţinute la interviul de admitere sunt exprimate prin calificative (admis, respins).

     (3) În cazul absolvenţilor, înscrierea la programul de formare psihopedagogică se face pe baza diplomei de licenţă.

     (4) Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare se pot înscrie pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare.

     Art. 14. (1) Programul de formare psihopedagogică oferit de DPPD se organizează numai la forma de învăţămănt cu frecvenţă, inclusiv în cazul programelor oferite în regim de  cursuri postuniversitare.

     (2) Activităţile didactice prevăzute în planurile de învăţămănt se organizează pe formaţii de studiu, respectiv pe serii de curs şi pe grupe de seminar, de laborator şi de practică pedagogică, potrivit reglementărilor în vigoare.   

     (3) Studenţii de la învăţămăntul la distanţă (ID) pot urma programul de formare psihopedagogică în forma de învăţămănt cu frecvenţă, împreună cu formaţiile de studiu constituite la învăţămăntul cu frecvenţă în cadrul domeniului de licenţă şi specializării la care studentul este înmatriculat. Drepturile şi obligaţiile studentului la ID privind parcurgerea programului de studii sunt aceleaşi cu cele ale studentului cu frecvenţă.

    (4) În cazul programelor de formare psihopedagogică organizate sub forma cursurilor postuniversitare, parcurgerea disciplinelor şi activităţilor didactice din planurile de învăţămănt se face în formaţii de studiu distinct constituite.

     (5) Structura şi efectivul formaţiilor de studiu se aprobă de Senat pe baza normelor aplicate celorlalte programe de studii din Universitate, potrivit legii şi reglementărilor interne ale Universităţii.

     Art. 15. (1) Programele de formare psihopedagogică pot fi organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

     (2) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanţării de bază, în funcţie de numărul de locuri aprobate pentru fiecare universitate şi în funcţie de numărul de studenţi echivalenţi, potrivit coeficienţilor de finanţare aplicaţi de Consiliul Naţional al Finanţării învăţămăntului Superior, luăndu-se ca reper numărul creditelor aferente programului.

     (3) Studenţii de la învăţămăntul cu frecvenţă pot beneficia de subvenţia de la bugetul de stat numai pentru numărul  de credite  corespunzătoare primului nivel de certificare pentru profesia didactică şi pentru un singur parcurs de studiu, cu condiţia parcurgerii şi promovării tuturor disciplinelor de învăţămănt în anul de studiu în care sunt prevăzute în planul de învăţămănt. Refacerea parcursului de studiu la disciplinele nepromovate şi disciplinele parcurse în condiţii de prelungire a şcolarităţii, precum şi repetarea examenului de absolvire se suportă sub forma taxelor de studii, altele decăt taxa anuală achitată pentru parcursul normal de studii. Cuantumul acestor taxe se stabileşte potrivit Metodologiei aprobate de Senat.

     (4) Regimul studiilor la programul de formare psihopedagogică este acelaşi cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenţă la care este înmatriculat. Păstrarea sau, după caz, modificarea statutului de student subvenţionat şi, respectiv, de student cu taxă, se stabileşte la începutul fiecărui an universitar, potrivit statutului pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenţă în anul respectiv de studiu.

     (5) Studenţii de la învăţămăntul la distanţă (ID) pot urma programul de formare psihopedagogică numai în regim cu taxă.

     (6) Absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma programul de formare psiho-pedagogică numai în regim cu taxă. 

    (7) Cuantumul taxelor anuale de studii aferente programelor de formare psihopedagogică se stabileşte anual de Senatul Universităţii, la propunerea DPPD, luăndu-se ca reper numărul creditelor aferente programului.

     (8) Taxa anuală de studii garantează accesul la studii cu condiţia parcurgerii şi promovării tuturor disciplinelor la termenele şi în condiţiile prevăzute în planurile de învăţămănt. Refacerea parcursului de studiu la disciplinele nepromovate, disciplinele de diferenţă (în cazul studenţilor veniţi prin transfer) şi disciplinele parcurse în condiţii de prelungire a şcolarităţii, precum şi repetarea examenului de absolvire se suportă sub forma taxelor de studii, altele decăt taxa anuală achitată pentru parcursul normal de studii.

     Art. 16. (1) Drepturile şi obligaţiile studentului înscris la programele de formare psihopedagogică, precum şi raporturile acestuia cu Universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat potrivit normelor juridice şi reglementărilor interne ale Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

     (2) Pentru Nivelul I al programului de studii psihopedagogice, organizat în mod eşalonat pe parcursul studiilor universitare de licenţă, contractul se încheie numai cu persoana care este student al Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. În acest caz, contractul este valabil pe întreaga durată a studiilor de licenţă şi se actualizează la începutul fiecărui an universitar prin acte adiţionale, în funcţie de evoluţia situaţiei şcolare a studentului şi de modificările apărute în curriculumul universitar, în cadrul juridic şi în reglementările interne ale Universităţii.

     a) Actul adiţional anual cuprinde Fişa de înscriere la disciplinele de învăţămănt, prin care studentul se obligă să parcurgă disciplinele şi activităţile de învăţare prevăzute în planul de învăţămănt pentru fiecare an de studiu.

     b) Actul adiţional anual prevede păstrarea sau, după caz, modificarea statutului de student subvenţionat şi, respectiv, de student cu taxă, potrivit statutului pe care studentul îl are în cadrul domeniului de licenţă la care este înmatriculat în anul respectiv de studii.

      (3) Pentru Nivelul II al programului de formare psihopedagogică, organizat în mod eşalonat pe parcursul studiilor universitare de masterat, contractul se încheie numai cu persoana care este masterand al Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi a absolvit nivelul I pe parcursul sau după absolvirea studiilor universitare de licenţă. În acest caz, contractul este valabil pentru o durată de 2 ani (4 semestre) şi pentru întregul plan de învăţămănt, indiferent de durata studiilor de masterat la care masterandul este înmatriculat.

     (4) Pentru programele de formare psihopedagogică organizate în regimul cursurilor postuniversitare, Nivelul I sau Nivelul II, contractul se încheie cu persoana care este absolvent cu diplomă al studiilor universitare, al Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia sau al altor instituţii de învăţămănt superior acreditate sau autorizate, potrivit legii.

     (5) În cazul contractelor încheiate în condiţiile de la alin. (3) şi (4) nu se întocmesc acte adiţionale anuale. În acest caz, precizările corespunzătoare actelor adiţionale sunt incluse în contractul unic şi sunt valabile pe întreaga durată a valabilităţii contractului.

     (6) În cazul studentului venit prin transfer, contractul se încheie începănd cu anul de studiu în care studentul a fost înmatriculat la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia la studiile universitare de licenţă. În acest caz, contractul şi, după caz, actul adiţional, precizează disciplinele de diferenţă pe care studentul trebuie să le parcurgă, astfel încăt să cumuleze numărul de credite necesar promovării în anul superior de studiu în cadrul programului de studii psihopedagogice. 

 

Secţiunea 3

Curriculumul programelor de formare psihopedagogică

 

     Art. 17. (1) Curriculum-ul programelor de formare psihopedagogică este structurat pe 3 componente: curriculum-nucleu, curriculurn extins şi curriculurn opţional (Planul de învăţămănt pentru programul de formare psihopedagogică în Anexa nr. 1).

     (2) Curriculumul-nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru nivelurile I şi II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul-nucleu cuprinde următoarele pachete de discipline:

     a) discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală - 18 credite;

     b) discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate - 12 credite.

    (3) Curriculumul extins este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru obţinerea nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul extins cuprinde următoarele pachete de discipline:

     a) discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice - 10    

     b) discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate - 10 credite.

     (4) Curriculumul opţional este alcătuit din două discipline - 10 credite. Se alege căte o disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opţionale oferite de planul de învăţămănt pentru nivelul II de certificare pentru profesia didactică.

 

Secţiunea 4

Planul de învăţămănt al programelor de formare psihopedagogică

 

     Art. 18. Planurile de învăţămănt ale programelor de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I şi nivelul II de certificare pentru profesia didactică sunt prezentate în Anexa nr. 2a (monospecializare), în Anexa nr. 2b (dublă specializare) şi în Anexa nr. 3.

     Art. 19. (1) Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite corespunzător nivelului I oferit studenţilor, în mod eşalonat, pe parcursul studiilor de licenţă, se desfăşoară conform planului de învăţămănt prevăzut în Anexa nr. 2a (pentru monospecializare) sau conform planului de învăţămănt prevăzut în Anexa nr. 2b (pentru dublă specializare).

     (2) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător nivelurilor I şi II, se desfăşoară conform planului de învăţămănt prevăzut în Anexa nr. 3. Acest program poate fi urmat doar de absolvenţii învăţămăntului universitar care au obţinut certificarea pentru nivelul I, pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare de licenţă.

 

Secţiunea 5

Finalizarea programelor de formare psihopedagogică

 

     Art. 20. (1) Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare.

     (2) Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobăndite de absolvenţi prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică.

     (3) Structura şi conţinutul portofoliului didactic sunt prezentate în Anexa nr. 4.

     Art. 21. Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare în profesia didactică se alocă căte 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităţilor didactice din curriculumul programului de formare psihopedagogică.

 

Secţiunea 6

Certificarea competenţelor pentru profesia didactică

 

     Art. 22. Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire, corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit, respectiv:

     a)  absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 30 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţămăntul preşcolar, primar şi gimnazial;

     b)  absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 60 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţămăntul liceal, postliceal şi superior, dacă au absolvit şi un program de master în domeniul diplomei de licenţă.

      Art. 23. (1) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat are ca anexă foaia matricolă în limba romănă, limba maternă şi în limba engleză, conţinănd situaţia şcolară a absolventului.

     (2) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I se eliberează numai absolvenţilor programului de formare psihopedagogică care au obţinut diploma de licenţă.

     (3) Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţămănt superior, care va specifica disciplinele promovate.

     Art. 24. (1) Certificarea nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 30 de credite transferabile, conform planului de învăţămănt prevăzut în Anexa nr. 2a, după cum urmează:

     a)  18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;

     b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică pedagogică de specialitate.

     (2) în cazul studiilor universitare de licenţă cu dublă specializare, numărul minim de credite necesar obţinerii nivelului I de certificare pentru profesia didactică este de 35 de credite, conform planului de învăţămănt prevăzut în Anexa nr. 2b. Acestea rezultă din însumarea a 5 credite corespunzătoare didacticii celei de-a două specializări. Aceste 5 credite nu se acumulează în pachetul de 60 de credite corespunzătoare nivelului II de certificare.

     Art. 25. - Certificarea nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II, după cum urmează:

     a)  18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;

     b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări);

     c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice;

     d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate;

     e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opţionale.  

     Art. 26. (1) Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăţămăntul preuniversitar se stabileşte potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţămănt, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, pentru încadrarea personalului didactic din învăţămăntul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Titlul IV

Formarea continuă şi perfecţionarea personalului didactic

 

     Art. 27. (1) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este abilitat să organizeze examenele pentru obţinerea gradelor didactice II şi I de către personalul didactic din învăţămăntul preuniversitar, la specializările la care este autorizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

     (2) Activităţile aferente examenelor de obţinere a gradelor didactice cuprind:

     a)  organizarea cursurilor de pregătire pentru candidaţii înscrişi la examenele pentru obţinerea gradelor didactice II şi I, în concordanţă cu obiectivele şi conţinutul programelor pentru disciplinele şi probele de examen;

     b)  organizarea probelor scrise şi orale din cadrul examenelor de obţinere a gradului didactic II, potrivit normelor stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

     c)  organizarea colocviului de admitere la gradul didactic I;

     d)  asigurarea coordonatorilor pentru elaborarea lucrărilor ştiinţifico-metodice şi a preşedinţilor de comisii pentru inspecţia specială şi susţinerea lucrării pentru gradul didactic I;

     e)  organizarea probelor din cadrul examenului pentru gradul didactic I (inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice);

     f)   întocmirea şi transmiterea către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a documentelor necesare în vederea emiterii ordinelor ministrului privind acordarea gradelor didactice;  

     g)  elaborarea analizelor şi a rapoartelor de evaluare privind rezultatele examenelor de obţinere a gradelor didactice şi transmiterea acestora la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în vederea întocmirii sintezelor şi recomandărilor la nivel naţional;

      h)  întocmirea, gestionarea şi eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice.

     (3) În organizarea şi desfăşurarea examenelor de obţinere a gradelor didactice, DPPD colaborează cu facultăţile de profil care au în structura lor programe de studii universitare în domeniile şi specializările la care Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este abilitată să organizeze aceste examene. În cadrul acestei colaborări, departamentelor de specialitate şi facultăţilor le revin următoarele sarcini:

     a)  asigurarea personalului didactic de specialitate şi de didactica specialităţii din componenţa comisiilor de examinare, precum şi pentru cursurile de pregătire;

     b)  aplicarea programelor valabile pentru disciplinele şi probele de examen şi respectarea normelor de desfăşurare a examenelor la probele de care răspund;

     c)  elaborarea suporturilor de învăţare (suporturi de curs, ghiduri, tematici, bibliografii etc) în sprijinul candidaţilor înscrişi la examene;

     d)  elaborarea analizelor şi a rapoartelor de evaluare privind rezultatele examenelor de obţinere a gradelor didactice şi transmiterea acestora la DPPD în vederea întocmirii sintezelor la nivel instituţional;

     (4) Aspectele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea activităţilor aferente examenelor pentru obţinerea gradelor didactice sunt reglementate prin Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţămăntul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare (OMEN nr. 3240/26.03.2014).  

      

Titlul V

Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea pedagogică

 

     Art. 28. (1) DPPD desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică prin programe şi structuri proprii de cercetare, precum şi în colaborare cu celelalte structuri de cercetare din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Cercetarea ştiinţifică vizează:

     a)  realizarea de studii fundamentale şi cercetări aplicative privind formarea iniţială şi continuă a personalului didactic, politicile educaţionale, dezvoltarea curriculară şi a strategiilor de instruire, valorificarea potenţialului tehnologiilor moderne de învăţare şi comunicare în procesul de învăţămănt;

     b)  realizarea de studii şi investigaţii constatative privind situaţia actuală a învăţămăntului, sub diferite aspecte;

     c)  elaborarea de proiecte, metodologii, manuale, suporturi de curs, ghiduri ş.a., în vederea creşterii eficienţei învăţămăntului romănesc în acord cu tendinţele actuale pe plan european şi internaţional;

     d)  efectuarea de studii de expertiză şi consultare, pe bază de investigaţii concrete şi analize de nevoi, pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru organismele de conducere şi administrare a învăţămăntului pe plan local şi regional (inspectorate şcolare, conduceri de şcoli, casele corpului didactic, centrele de asistenţă psihopedagogică şi altele);

     e)  prestarea unor servicii de consultanţă psiho-pedagogică sau metodică, de orientare în carieră pentru studenţi, absolvenţi sau cadre didactice.

     (2) Programele de cercetare ale D.P.P.D. se derulează sub forma proiectelor obţinute prin competiţii naţionale şi internaţionale, a contractelor de cercetare încheiate cu beneficiarii şi a temelor de cercetare prevăzute în planul propriu de cercetare ştiinţifică şi finanţate din surse proprii.

     (3) Personalul didactic de la programele de formare iniţială şi continuă a personalului didactic coordonate de DPPD desfăşoară activităţi de cercetare aferente normei didactice şi de cercetare, potrivit planurilor de cercetare individuale, se implică în organizarea manifestărilor ştiinţifice ale DPPD, participă la manifestările organizate în parteneriat cu facultăţile Universităţii, cu alte DPPD din ţară, cu instituţii de învăţămănt, cu casele corpului didactic şi cu inspectoratele şcolare.

     (4) Evaluarea personalului didactic al DPPD sub aspectele privind cercetarea, contribuţia ştiinţifică şi prestigiul profesional se face în conformitate cu Metodologia evaluării corpului profesoral aprobată de Senatul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.              

     (5) Personalul didactic al DPPD încurajează implicarea studenţilor şi a personalului didactic din învăţămăntul preuniversitar în proiecte şi studii ştiinţifice aplicative.  

     Art. 29. (1) În cadrul D.P.P.D. funcţionează Centrul de Cercetări în Ştiinţele Educaţiei (CCSE).

     (2). Membri C.C.S.E. sunt aleşi din cadrul personalul didactic al D.P.P.D. şi din cadrul personalul didactic al departamentelor de specialitate din cadrul Universităţii, implicat în programele de formare iniţială şi continuă a personalului didactic.

     (3). Activitatea C.C.S.E. este coordonată de directorul D.P.P.D. sau de reprezentantul D.P.P.D. în cadrul consiliului de Cercetare Ştiinţifică al Universităţii.

     (4). Studenţii înscrişi la programele de formare psihopedagogică sunt implicaţi în activitaţile de cercetare desfăşurate în cadrul C.C.S.E.

     (5). C.C.S.E. colaborează cu celelalte structuri de cercetare din Universitate în derularea proiectelor de cercetare cu caracter interdisciplinar sau a unor proiecte din domenii sau cu teme care au implicaţii educaţionale.

     (6) Activitatea CCSE se finanţează din granturi sau contracte pentru proiecte de cercetare sau programe de formare, din taxe de participare, din sponsorizări şi alte surse, potrivit legii.

     Art. 30. (1) În cadrul D.P.P.D. funcţionează Centrul de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică (CADP), cu misiunea de coordona dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor didactice moderne şi eficiente, specifice învăţămăntului universitar. Misiunea CADP se integrează mecanismelor şi procedurilor de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel instituţional şi vizează asigurarea managementului pedagogic al calităţii educaţiei în Universitate.

     (2) Pentru realizarea misiunii sale, CADP îndeplineşte următoarele atribuţii:

     a)  elaborează şi editează ghiduri metodologice, tehnici şi instrumente vizănd dezvoltarea pedagogiei universitare şi modernizarea metodologiei didactice în principalele domenii ale acesteia (predare-învăţare, evaluare, consiliere);

     b)  efectuează, la solicitarea Senatului, analize privind starea învăţămăntului în Universitate şi propune măsuri de ameliorare şi dezvoltare a calităţii proceselor educaţionale;

     c)  întocmeşte şi propune modele orientative de proceduri şi instrumente privind proiectarea şi documentele curriculare, analiza rezultatelor învăţării şi evaluarea eficacităţii educaţionale;

     d)  coordonează elaborarea şi aplicarea sistemului creditelor de studii la nivel instituţional; 

     e)  sprijină consiliile şi comisiile de specialitate ale Senatului în elaborarea metodologiilor şi regulamentelor care vizează aspectele pedagogice ale activităţii personalului didactic şi a studenţilor.

    (3) CADP se organizează şi funcţionează ca o echipă de specialişti în ştiinţele educaţiei şi în didacticile de specialitate, formată din 7-9 membri, cadre didactice titulare ale Universităţii. Componenţa nominală a echipei CADP şi coordonatorul acesteia sunt  aprobate de Senatul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, la propunerea DPPD.          

     (4) Facultăţile, departamentele şi catedrele au obligaţia să pună la dispoziţia CADP informaţiile şi materialele necesare îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin şi să sprijine desfăşurarea acţiunilor organizate de acesta.

    (5) Cheltuielile materiale aferente tipăririi materialelor şi organizării acţiunilor de către CADP sunt suportate din fondurile generale ale Universităţii. CADP îşi desfăşoară activitatea în cabinetele şi laboratoarele alocate pentru DPPD.

 

Titlul VI

Personal didactic, organizare şi conducere

 

     Art. 31. (1) DPPD este o structură universitară didactico-ştiinţifică aflat în subordinea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, cu o misiune specifică, cu stat de funcţii propriu şi cu o conducere proprie.

     (2) Activităţile didactice la disciplinele din planurile de învăţămănt ale DPPD sunt asigurate de personalul didactic al DPPD si al altor departamente din Universitate.

     Art. 32. Conducerea DPPD este asigurată de: a) Directorul DPPD; b) Consiliul DPPD. Alegerea organelor de conducere se realizează la nivelul DPPD, potrivit Regulamentului de organizare a alegerilor academice şi potrivit legii şi prevederilor Cartei universitare

     Art. 33. (1). Consiliul DPPD cuprinde 4  membri şi este format din cadre didactice titulare, reprezentanţi ai DPPD. Componenţa nominală a Consiliului rezultă din alegeri, pe baza normei de reprezentare, potrivit Regulamentului de organizare a alegerilor academice.

     (2). Consiliul DPPD are următoarele atribuţii:

     a)  aprobă strategia de dezvoltare a DPPD în materie de programe de studii, tehnologie didactică şi cercetare ştiinţifică;

     b)  analizează şi evaluează activităţile didactice din cadrul programelor de studii psihopedagogice organizate de DPPD;            

     c)  avizează modul de constituire şi de acoperire cu personal didactic a posturilor didactice din statelul de funcţii al DPPD;

     d)  avizează şi propune spre aprobare Senatului modul de organizare a cursurilor de pregătire şi a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice de către personalul didactic din învăţămăntul preuniversitar, potrivit Metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

     e)  elaborează şi propune Senatului proiecte de programe de învăţămănt postuniversitar şi de perfecţionare a personalului didactic şi asigură derularea în bune condiţii a programelor aprobate;

     f)   coordonează activitatea structurilor de cercetare şi derularea programelor de cercetare constituite în subordinea DPPD;

     g)  asigură cooperarea cu Inspectoratul şcolar, cu Casa Corpului Didactic şi cu unităţile de învăţămănt în realizarea sarcinilor privind formarea şi perfecţionarea personalului didactic, precum şi în realizarea în comun a unor programe de formare şi cercetare.

     Art. 34. Consiliul DPPD este prezidat de director. Directorul este un cadru didactic titular, cu norma de bază în DPPD.

     a)  directorul reprezintă DPPD în raporturile cu celelalte structuri universitare şi cu departamentele similare din alte instituţii de învăţămănt superior, asigură conducerea operativă a activităţilor DPPD, semnează certificatele de studii şi celelalte documente emise sub egida DPPD;

     b)  directorul DPPD este membru invitat în Senatul Universităţii.

     Art. 35. (1) Pentru realizarea sarcinilor administrative şi de evidenţă, DPPD dispune de secretariat propriu. Acesta îndeplineşte următoarele sarcini:

     a)  asigură evidenţa contractelor de studii şi actelor adiţionale încheiate cu studenţii DPPD şi gestionează baza de date UMS cu studenţii înscrişi la programele de studii psihopedagogice;

     b)  întocmeşte şi completează registrele matricole pentru studenţii de la DPPD;

     c)  întocmeşte foile matricole ale absolvenţilor DPPD, asigură legătura cu Biroul Diplome în problemele privind evidenţa şi eliberarea certificatelor de absolvire a DPPD;

     d)  asigură evidenţa şi verifică dosarele personale ale cadrelor didactice înscrise la examenele pentru obţinerea gradelor didactice;

     e)  întocmeşte documentele privind organizarea examenelor de grade didactice (propuneri de comisii, decizii de numire în comisii, borderouri şi cataloage ş.a.);

     f)   asigură evidenţa, completarea, imprimarea şi eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice;

     g)  efectuează corespondenţa cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu inspectoratele şcolare judeţene şi cu casele corpului didactic;

     h)  asigură programul zilnic de lucru cu publicul şi eliberează adeverinţe şi alte documente solicitate de acesta;

     i)    realizează celelalte sarcini specifice activităţii de secretariat.                      

     (2) Activitatea secretariatului DPPD se desfăşoară în spaţiile repartizate de conducerea Universităţii, potrivit nevoilor de funcţionare optimă, de arhivare a documentelor şi de relaţionare cu publicul. 

 

Titlul VII

Finanţare, bază materială

     Art. 36. Finanţarea activităţilor desfăşurate în cadrul DPPD se asigură din subvenţii de la bugetul de stat, din taxe de studii şi din alte surse, potrivit reglementărilor în vigoare. Principalele destinaţii ale utilizărilor veniturilor, precum şi echilibrul dintre venituri şi cheltuieli sunt precizate prin bugetul DPPD, elaborat şi gestionat potrivit reglementărilor interne privind conducerea prin bugete a structurilor universitare.

     Art. 37. (1) Baza materială a DPPD este asigurată de Universitate prin sistemul de repartizare a sălilor de curs, de seminar şi de laborator, potrivit numărului de studenţi şi cerinţelor de organizare raţională a activităţilor didactice.

     (2) DPPD dispune de un Cabinet metodic dotat cu mobilierul adecvat, cu calculatoare, imprimantă, copiator şi scanner şi cu fond de carte psihopedagogică (cursuri, ghiduri, manuale, reviste).

     (3) Fondul principal de carte psihopedagogică şi metodică este asigurat de Biblioteca Centrală a Universităţii. Studenţii DPPD au acces la Biblioteca centrală, la biblioteca virtuală şi la celelalte biblioteci din cadrul Universităţii.

 

Titlul VIII

Evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei

 

     Art. 38. (1) Evaluarea internă şi asigurarea calităţii programelor de studii şi cercetare organizate de DPPD se efectuează potrivit cadrului legislativ actual aplicat tuturor structurilor şi programelor universitare. În conformitate cu acest cadru legislativ, domeniile în funcţie de care sunt evaluate programele oferite de DPPD sunt:

     a)   capacitatea instituţională;

     b)   eficacitatea educaţională;

     c)   managementul calităţii.

     (2) Principalele demersuri prin care se evaluează şi se asigură calitatea sunt: monitorizarea şi evaluarea periodică.   

     Art. 39. (1) Monitorizarea programului de studii psihopedagogice şi a celorlalte programe ale DPPD constă în compararea sistematică a situaţiei actuale cu situaţia de referinţă definită prin standardele şi indicatorii de performanţă, în scopul identificării discrepanţelor şi al intervenţiei operative. Monitorizarea este procesul prin care se asigură controlul şi menţinerea standardelor de calitate în perioada dintre evaluările periodice.

     (2) Modalitatea principală a monitorizării programelor de studii este Analiza colegială. Aceasta constă în abordarea de echipă, prin cooperare şi dezbatere de grup, a problemelor privind evaluarea şi asigurarea calităţii programelor de studii oferite de DPPD. Analiza colegială se desfăşoară, de regulă, în cadrul DPPD, la care sunt invitate toate cadrele didactice care asigură predarea disciplinelor din cadrul programului de studii al DPPD.

     (3) Demersurile de monitorizare urmăresc pas cu pas derularea programului de studii şi se întemeiază pe date concrete, pe rezultate şi pe informaţii factuale. În funcţie de natura problemelor şi evenimentelor ce apar pe parcurs, monitorizarea se realizează prin demersuri cum sunt:

     a)  analiza structurii planului de învăţămănt;

     b)  analiza conţinutului programelor tematice ale disciplinelor;

     c)  stabilirea posturilor didactice, repartizarea disciplinelor în funcţie de competenţele, de funcţia didactică şi de realizările ştiinţifice ale personalului didactic;

     d)  analiza rezultatelor învăţării, exprimate prin performanţele (notele, calificativele) obţinute de studenţi la verificările pe parcurs, în sesiunile de examene, la examenele de finalizare a studiilor, precum şi prin indicatorii de succes/insucces;

     e)    analiza prestaţiei cadrelor didactice (predare, evaluare, consiliere) şi a relaţiei dintre calitatea predării şi rezultatele învăţării;

     (4) Analizele din cadrul demersurilor de monitorizare se organizează în principalele momente ale fiecărui an universitar, respectiv: la începutul anului, la finalul sesiunilor de examene, la finalul anului universitar, după încheierea examenelor de finalizare a studiilor. Analizele se pot organiza şi pe parcursul semestrelor dacă apar probleme speciale care necesită o rezolvare operativă.

     Art. 40. (1) Evaluarea periodică a programelor de studii oferite de DPPD constă în verificarea îndeplinirii standardelor de calitate şi a indicatorilor de performanţă în principalele momente ale derulării programului, respectiv:

     a)   la finalul fiecărui an  de studiu;

     b)   la finalizarea unui ciclu de studii;

     c)    la o perioadă de maximum 5 ani de la ultima evaluare periodică.

     (2) Evaluarea periodică a programelor de studii este realizată de către Comisia pentru evaluarea internă şi asigurarea calităţii educaţiei pentru programele de studii oferite de DPPD. Comisia este  desemnată de consiliul DPPD şi are următoarea componenţă:

     a)   preşedintele comisiei este directorul DPPD, ori un reprezentat desemnat de director;

     b)  şase membri, dintre care:

         -     trei membrii din răndul cadrelor didactice de specialitate;

         -     un reprezentant al studenţilor;

         -     un reprezentant al absolvenţilor;

         -     un reprezentant al angajatorilor sau al comunităţii profesionale din domeniu,

     (3) Componenţa Comisiei de evaluare internă este, de regulă, aceeaşi pe o perioadă de 5 ani, cu excepţia reprezentantului studenţilor. În cazul în care se impun modificări, acestea trebuie aprobate de consiliul DPPD.

     (4) Analizele, concluziile şi recomandările evaluărilor periodice realizate de Comisia de evaluare, inclusiv concluziile analizelor colegiale, sunt reunite în Raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei. Raportul de evaluare a DPPD se integrează în raportul la nivel instituţional.

 

Titlul IX

DISPOZIŢII FINALE

 

     Art. 41. - Prezentul Regulament este însoţit de următoarele anexe:

       - Anexa 1 - Planul de învăţămănt pentru programul de formare psihopedagogica oferit de DPPD

       - Anexa 2a şi 2b  - Planul de învăţămănt pentru nivelul I monospecializare si dubla specializare

       - Anexa 3  - Planul de învăţămănt pentru nivelul II

       - Anexa 4 - Structura portofoliului didactic pentru examenul de absolvire.  

     Art. 42. - Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării lui de către Senatul Universităţii.

 

Anexa 1


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

pentru programul de formare psihopedagogică oferit de DPPD


Nr. crt.

Discipline de învăţămănt

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămănă*

Total ore

Forme de Evaluare  semestru

Credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămăni

C

A

C

A

Total

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A.      CURRICULUM NUCLEU

      Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihologia educaţiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

Pedagogie I:

   - Fundamentele pedagogiei

   - Teoria şi metodologia curriculum-ului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

Pedagogie II:

   - Teoria şi metodologia instruirii

   - Teoria şi metodologia evaluării

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

III

6

12

1

1

12

12

24

E

3

      Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specialităţii

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Instruire asistată de calculator

III

5

14

1

1

14

14

28

C

2

7

Practică pedagogică  în învăţămăntul preuniversitar obligatoriu (1)

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

8

Practică pedagogică  în învăţămăntul preuniversitar obligatoriu (2)

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

      TOTAL -  Nivelul I

-

-

-

-

-

138

216

354

5E+3C

30

 

Examen de absolvire, Nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

B.      CURRICULUM  EXTINS

       Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice fundamentale (obligatorii)

1

Psihopedagogia  adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

I

2

14

2

1

28

14

42

E

5

2

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

I

1

14

2

1

28

14

42

E

5

       Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate (obligatorii)

4

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii(învăţămănt liceal, postliceal, universitar)

II

3

14

2

1

28

14

42

E

5

5

Practică pedagogică( în învăţămăntul liceal, postliceal şi universitar)

II

4

12

-

3

-

36

36

C

5

C.       CURRICULUM OPTIONAL(se aleg 2 discipline opţionale)

6

Pachet opţional 1(se alege o disciplină)*:

     - Comunicare educaţională

     - Consiliere şi orientare

     - Metodologia cercetării educaţionale  

     - Educaţie integrată

I

2

14

1

2

14

28

42

E

5

7

Pachet opţional 2(se alege o disciplină)*:

     -Sociologia educaţiei

     - Managementul organizaţiei şcolare

     - Politici educaţionale

     - Educaţie interculturală

     - Doctrine pedagogice

        contemporane

II

3

14

1

2

14

28

42

E

5

       TOTAL - Nivelul II

-

-

-

-

-

112

134

246

5E+

1C

30

 

Examen de absolvire - Nivelul II

 

4

2

-

-

-

-

-

E

5

 

TOTAL I şi II

 

 

 

 

 

250

350

600

12 E

4 C

70

 

     *Precizări:

     C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)

      Listă deschisă, la dispoziţia fiecărui DPPD.

 

Anexa 2a


Plan de învăţămănt

pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite

pentru Nivelul I (iniţial) de certificare a competenţelor pentru profesia didactică

        -monospecializare   -

         Valabil începănd cu anul universitar 2012-2013*

Nr. crt.

Discipline de învăţămănt

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămănă*

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămăni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihologia educaţiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

Pedagogie I:

   - Fundamentele pedagogiei

   - Teoria şi metodologia curriculum-ului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

Pedagogie II:

   - Teoria şi metodologia instruirii

   - Teoria şi metodologia evaluării

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

III

6

12

1

1

12

12

24

E

3

       Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specialităţii

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Instruire asistată de calculator

III

5

14

1

1

14

14

28

C

2

7

Practică pedagogică  în învăţămăntul preuniversitar obligatoriu (1)

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

8

Practică pedagogică  în învăţămăntul preuniversitar obligatoriu (2)

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

       TOTAL -  Nivelul I

-

-

-

-

-

138

216

354

5E+3C

30

 

Examen de absolvire: Nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

 

     *Precizări:

 

     1.        Numărul de săptămăni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit  standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămăni.

     2.        Perioada de 2 săptămăni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.

     3.        Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenţă cu durata de 3/4 ani. 

 

 

 

Anexa 2b


Plan de învăţămănt

pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite

pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

                                                                                         -dublă specializare-

                                                             Valabil începănd cu anul universitar 2012-2013*

Nr. crt.

Discipline de învăţămănt

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămănă

Total ore

Evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămăni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

     Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihologia educaţiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

Pedagogie I:

   - Fundamentele pedagogiei

   - Teoria şi metodologia curriculum-ului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

Pedagogie II:

   - Teoria şi metodologia instruirii

   - Teoria şi metodologia evaluării

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

 

 

14

1

1

14

14

28

E

3

     Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specialităţii A

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Didactica specialităţii B

III

5

14

2

2

28

28

56

E

5

7

Instruire asistată de calculator

III

6

12

1

1

12

12

24

C

2

8

Practică pedagogică( în învăţămăntul preuniversitar obligatoriu ) - Specializarea A            

III

5

14

-

3

-

42

42

 C

3

9

Practică pedagogică( în învăţămăntul preuniversitar obligatoriu ) - Specializarea B            

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

    TOTAL - Nivelul I

-

-

-

-

-

166

244

410

6E+3C

35

 

Examen de absolvire,  Nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

 

     *Precizări:

     1. Precizările de la Anexa 2.a (monospecializare) se aplică şi în cazul programului de formare psihopedagogică pentru dublă specializare.

     2. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obţinerii Nivelului II de certificare a competenţelor pentru profesia didactică.

 

Anexa 3


Plan de învăţămănt

pentru  programul de formare psihopedagogică de 30 de credite de extensie

pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică

-absolvenţi de studii universitare-

Valabil începănd cu anul universitar 2012-2013

Nr. Crt.

Discipline de învăţămănt

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămănă

Număr de ore în care se studiază disciplina

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămăni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

I

2

14

2

1

28

14

42

E

5

2

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

I

1

14

2

1

28

14

42

E

5

      Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

4

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii(învăţămănt liceal, postliceal, universitar)

II

3

14

2

1

28

14

42

E

5

5

Practică pedagogică( în învăţămăntul liceal, postliceal şi universitar)

II

4

12

-

3

-

36

36

C

5

      Discipline opţionale(se aleg 2 discipline)

6

Pachet opţional 1(se alege o disciplină)*:

     - Comunicare educaţională

     - Consiliere şi orientare

     - Metodologia cercetării educaţionale

     - Educaţie integrată

     -.........

I

2

14

1

2

14

28

42

E

5

7

Pachet opţional 2(se alege o disciplină)*:

     - Sociologia educaţiei

     - Managementul organizaţiei şcolare

     - Politici educaţionale

     - Educaţie interculturală

     - Doctrine pedagogice contemporane

     -.........

II

3

14

1

2

14

28

42

E

5

     TOTAL - Nivelul II

-

-

-

-

-

112

134

246

5E+1C

30

 

Examen de absolvire, Nivelul II

II

4

2

-

-

-

-

-

E

5

     *Precizări:

     1. Fiecare pachet opţional trebuie să cuprindă cel puţin trei discipline.

     2. Perioada de 2 săptămăni prevăzută pentru examenul de absolvire  este alocată finalizării portofoliului didactic.

 

Anexa 4

 

EXAMEN DE ABSOLVIRE

a programului de studii psihopedagogice

     1. Pentru finalizarea programului de studii psihopedagogice şi obţinerea certificării pentru profesia didactică, absolvenţii acestui program trebuie să elaboreze un portofoliu didactic. Structura minimală a acestui portofoliu cuprinde:

Pentru Nivelul 1

Pentru Nivelul 2

a)  proiect didactic pentru o lecţie din învăţămăntul obligatoriu (tipul şi tema lecţiei sunt la alegere);

b)  o planificare anuală şi o planificare semestrială la una dintre disciplinele de specialitate;           

c)  fişa de caracterizare psiho-pedagogică a unui elev (nu se va menţiona numele elevului, ci un nume fictiv);

d)  un material (referat, studiu, proiect) pe o temă din domeniul psihopedagogiei sau al didacticii de specialitate, cu referire sau/şi cu aplicaţii la învăţămăntul obligatoriu (5-10 pag).

Notă: în cazul dublei specializări, proiectele didactice şi planificările de la lit. a) şi b) se vor întocmi pentru ambele specializări.

a)  proiect didactic pentru o lecţie din învăţămăntul liceal/vocaţional, sau pentru un curs ori seminar (tipul şi tema activităţii sunt la alegere);

b)  o planificare anuală şi o planificare semestrială la una dintre disciplinele de specialitate din învăţămăntul liceal/ vocaţional, sau o fişă a disciplinei din învăţămăntul superior; 

c)  tematica orelor de dirigenţie pentru o clasă dintr-un an la alegere, sau o planificare a activităţilor de consiliere-orientare a elevilor/studenţilor;

d)  un material (referat, studiu, proiect) pe o temă din domeniul psihopedagogiei sau al didacticii de specialitate, cu referire sau/şi cu aplicaţii la învăţămăntul liceal/vocaţional, sau la învăţămăntul superior (5-10 pag).

     Candidaţii pot adăuga şi alte materiale pe care le consideră reprezentative pentru activitatea desfăşurată şi pentru competenţele dobăndite în cadrul programului de studii psihopedagogice, dar fără a se depăşi numărul maxim de 50 de pagini.

     2. Se pot prezenta la examenul de absolvire studenţii sau absolvenţii învăţămăntului superior care au acumulat cele 30 de credite pentru nivelul 1, respectiv 60 de credite pentru nivelul 2, corespunzătoare planului de învăţămănt al programului de studii psihopedgogice.

     Se pot prezenta la examenul de absolvire a nivelului 2 numai candidaţii care au promovat examenul de absolvire a nivelului 1.

     3. Examenul de absolvire constă în:

     a) verificarea  şi evaluarea portofoliului de către comisia de examen; 

     b) susţinerea portofoliului în faţa comisiei de examen.

     Nota finală de absolvire a examenului se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la fiecare dintre activităţile menţionate mai sus. Media minimă de promovare a examenului este 5, cu condiţia obţinerii notei minime de 5 la fiecare dintre cele două activităţi.      

     Pentru promovarea examenului de absolvire se acordă 5 credite.

     Candidaţii care au parcurs ambele niveluri ale programului de studii psihopedagogice de 60 de credite susţin ambele examene  de absolvire, fiecare cotat cu căte 5 credite.

     4. Comisia de examen este formată din două cadre didactice, respectiv:

     a)   un cadru didactic cu specializarea pedagogie, cu funcţia minimă de lector, care a susţinut activităţi didactice la disciplinele din planul de învăţămănt al programului de studii psihopedagogice;

     b)  cadrul didactic care a predat cursul de didactica specialităţii (sau, în situaţiile în care acesta nu este disponibil, un alt cadru didactic cu specializarea pedagogie).

     5. Planificarea probei de susţinere a portofoliului didactic se aduce la cunoştinţa  studenţilor prin  afişare la avizierul DPPD, precum şi pe site-ul DPPD (info-studenţi).